กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
นายสำราญ บุญเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปัญริสา อุไร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุวดี ไพสาลี
ครู
นายธรรมนูญ กันทะหงษ์
ครู
นายอานนท์ ไชยศาสตร์
ครู
นายพลร่ม กันทำ
ครู
นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัย
ครูผู้ช่วย
นางมลฤดี ลาภอุดมทรัพย์
ครูผู้ช่วย
นางสุวิมล จงมีสุข
ครูผู้ช่วย
นายชานุพงษ์ ปิ่นประดิษฐ
ครูผู้สอน